El Autonomo.es


Selector de idiomaPREVENCIÓ I AUTÒNOMS

Obligacions en matèria de Prevenció

Bulletí complet en PDF 

SI ÉS VOSTÈ AUTÒNOM i té treballadors al seu càrrec, és vostè empresari, i per tant, té el deure garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots aquells aspectes relacionats amb el treball (riscos laborals).

 • I com pot protegir l'empresari als treballadors enfront dels riscos laborals?

Complint amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i amb totes les disposicions legals que es derivin del compliment d'aquesta Llei.

SI ÉS VOSTÈ AUTÒNOM i no té treballadors al seu càrrec, no comparteix centre amb cap altra empresa ni realitza treballs com subcontrata d'altres empreses, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals no els afecta.


SI ÉS VOSTÈ AUTÒNOM i ho contracta una empresa perquè realitzi obres o serveis (dintre del centre de l'empresa que li ha contractat) i que poden ser considerades com pròpia activitat, l'empresa tindrà l'obligació de vigilar que vostè complix amb la normativa, referent a:

 • La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (especialment les obligacions establertes en l'art. 29 d'aquesta Llei)
 •  Les disposicions que es derivin del compliment de la Llei.

Pròpia activitat: Obres o serveis que pertanyen al cicle productiu de l'empresa, això és, que formen part de les activitats principals de l'empresa (Tribunal Suprem).

SI ÉS VOSTÈ AUTÒNOM i no té treballadors al seu càrrec però comparteix centre de treball amb altres empreses o és subcontratado per una empresa per a realitzar una activitat, ha de complir amb l'Art. 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

 •  Aquest Article ve desenvolupat en el RD 171/2004 sobre corrdinación d'activitats empresarials.

I això que significa?

Significa que l'autònom té el deure cooperació en matèria de prevenció de riscos laborals.

Com complim amb el deure de cooperació?

A) Coordinació d'activitats empresarials entre l'autònom i l'empresari titular del centre.

1. Informant a les empreses amb la qual es comparteix el centre de treball dels riscos derivats de la seva activitat i que puguin afectar als treballadors de les altres empreses amb les quals es comparteix dit centre, així com les mesures preventives a apliques.

Com sé quins són els riscos derivats de la meva activitat? Mitjançant una Avaluació de Riscos Laborals.

Què és una Avaluació de Riscos Laborals? És un procés dirigit a estimar la magnitud dels riscos que no es puguin evitar, amb la finalitat d'obtenir la informació necessària d'adoptar unes mesures preventives.

Qui pot fer l'Avaluació de Riscos?

Si la seva activitat és considerada com no perillosa, podrà realitzar-la el mateix autònom, sempre que sigui una avaluació elementa, tingui la formació mínima del Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (curs de 30 hores de durada) i compleixi amb els requisits apartat 2 de l'Art. 35 del RD39/1997.

 • Si la seva activitat està considerada com perillosa:

Si és una avaluació elemental, pot efectuar-la el propi autñonomo, sempre que tingui la formació mínima (en aquest cado la de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals amb una durada mínima de 50 h) i compleixi amb els requisits, apartat 2 de Art 35 del RD39/1997.

En el cas que l'avaluació no fos elemental, l'autònom hauria de tenir la formació de Nivell Intermedi i/o Superior segons el R.D39/1997.

Si l'autònom no pot o no desitja fer ell mateix la Evaluacion de Riscos Laborals pot contractar-la a un Servei de Prevenció Aliè.

I com puc saber si la meva activitat és perillosa o no? Consultant el anezo I del R.D 39/1997 Reglaments dels Serveis de Prevenció.

Quan s'haurà d'informar? Abans del començament de les activitats hem d'informar a les empreses concorrents. Si una vegada començades les activitats es produïx algun canvi rellevant també hauríem d'informar d'ells a les empreses concorrents.

Com informar? Es recomana que sigui per escrit per a poder tenir una prova documental que hem complert amb el nostre deure. No obstant això el RD 171/2004, només marca l'obligació de fer-lo per escrit en cas que generem riscos gravis o molt greus.

També s'ha d'informar a les empreses dels accidents que es derivin de la concurrència d'activitats i de les situacions d'emergència.

2. Complint amb la informació i les instruccions rebudes per part de l'empresa titular del centre de treball.

B) Coordinació d'activitats empresarials entre l'autònom i l'empresari principal del centre*:

1. L'empresari principal, en aquest cas, té el deure vigilar el cuplimiento de la normativa de prevenció.

2. Ha de també comprovar que els contractistes i subcontractistes han establert mitjans de coordinació adequats.

3. Els Contractistes i sibcontratistas han d'acreditar per escrit el compliment de les seves obligacions: avaluació de riscos, informació, formació.....

Això significa que al treballador autònom, a més de totes les obligacions recollides en l'apartat A, haurà de:

 • Acreditar per escrit que ha efectuat una Avaluació de Riscos Laborals i planificació d'activitat preventiva.
 • Haver rebut formació específica en prevenció de riscos laborals.
 • Disposar del certificat d'aptitud mèdica per al treball a desenvolupar. (Quant a la vigilància de la salut, en principi el treballador autònom no té l'obligació de contractar la vigilància de la salut per a ell, però quan és contractat o subcontratado per altra empresa, aquesta pot demanar-se'l).

*Empresari titular del centre de treball: la persona que té la capacitat de posar a disposició i gestionar el centre de treball.

*Empresari principal: l'empresari que contracta o subcontrata amb uns altres la realització d'obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d'aquell i qye es desenvolupen en el seu propi centre de treball. (font: RD171/2004)

El treballador Autònom y el sector de la construcció

El treballador autònom haurà de complir, a més de l'anteriorment exposat, amb les obligacions contemplades en el Art 12 RD 1627/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres en construcció:

 • Aplicar els principis de l'acció preventiva (art.15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.)
 • Complir amb l'establert en el Pla de Seguretat i Salut i/o proposar modificacions
 • Complir amb les instruccions en matèria de coordinació d'activitats empresarials
 • Triar i emprar Equips de Protecció Individual amb marcat CE
 • Complir amb les instruccions de Coordinador de Seguretat i salut / Direcció facultativa
 • Utilitzar equips de treball amb marcat CE 

Drets del treballador autònom

El treballador autònom tindrà dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball quan consideri que aquesta activitat comporta un risc greu i imminent per a la seva vida o salut.

El treballador autònom té dret a rebre la informació que necessiti perquè la utilització i manipulació de maquinària, equips, productes, matèries primeres i utensilis es realitzi sense riscos per a la seva seguretat i salut.

El treballador autònom té dret a rebre del titular del centre de treball la informació i instruccions necessàries respecte dels riscos existents, les mesures de prevenció i protecció, així com el procediment establert per a situacions d'emergència.

Marc de referències legals.

LLEI 31/1195 de 8 de novembre, de Risgos Laborals (LPRL). I posteriors modificacions; Llei 50/1998, de 30 de desembre; Llei 54/2003, de 12 de desembre; Llei 31/2006, de 18 d'octubre. .

R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual es aprieba el Reglament dels Serveis de Prevenció, i les seves posteriors modificacions.

R.D. 1.627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (RD 604/2006, de 19 de maig.)

RECOMANACIÓ 2003/134/CE, de la Unió Europea, de 18 de febrer, relativa a la millora de protecció de salut i la seguretat en el treball dels treballadors autònoms.

R.D.L 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Infraccions i Sancions de l'Ordre Social (LLISOS)

R.D. 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (LSC).

R.D. 1.109/2007, de 24 d'agosts, que desenvolupa la Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

arriba

Siguenos en