ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El Autonomoxxx Resum i anàlisi

Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'establix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms Consultar BOE archiu complet

PRINCIPALS CRITÈRS PER LA PRESTACIÓ POR CESSAMENT D'ACTIVITAT

 • L'entrada en vigor serà als tres mesoes de la publicación en el BOE
 • La cotització estará lligada a la de Accident de Treball i Enfermetat Professional, sent indivisible les opcions de cotització.
 • Serà voluntària, a excepció d'aquelles activitats amb major risc (pendent de clasificació) i els TRADE que serà obligatoria
 • La quota de cotització es regirà per la tabla que segueix a continuació, sent la mateixa per tots els sectors:

  Tipus de cotització %

Procedent de reducció cotitzación IT Tipus total

 2,2

0,5 1,7

A partir de 2011 el tipus de cotització aplicable per mantenir la sostenibilitat financera de la protecció es fitxarà anualment, en la corresponent llei de Presupostos Generals de l'Estat, d'acord amb els estudis actualitzats que procedeixen.

 • La carència serà d'un any en aquesta cotización.
 • Als majors de 60 anys sel's incrementarà la duració de la prestació entre uno i tres mesos depenento del periòde de cotització.
 • Durant la prercepció de la prestació existirà la obligatorietat de seguir abonant la cotització per Contingències Comunes. Els òrgans gestors (Mútues) es faran càrrec d'aquest abonament.
   

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT (PCA) 

Objectiu de la protecció

Cessament de l'activitat TOTAL en la activitat econòmica o professional habitual, definitiva o temporal.

Están protegits els trebalaldors incluits en el RETA i en el Règimen Especial del Mar.

*Nota: per els traballadors incluits en el Règim Agrari (REA) en el plaç d'un any es desenvolupará la corresponent norma reglamentària.

 

Requisits per el naixement del dret de la prestació

 • Estar afiliat al RETA i en situació d'alta.
 • Haver cotitzat els últims dotze mesos de forma continuada anteriors al cesament d'activitat.
 • Acreditar disponibilitat per la reincorporació al mercat de treball.
 • No haver complit l'edat ordinària par causar dret a pensió contributiva, de jubilació, tret que no tingués acreditat periòde de cotització.
 •  Estar al corrent de pagament.

 

Situació legal de cesament d'activitat

 • Pèrdues econòmiques en la seva activitat durant un any superiors al 30% dels  seus ingressos, o de dos anyos amb pèrdues superiors al 20%, en ambdós casos consecutius i complets. (No es contempla el primer any d'activitat)
 • Execusions judicials tendents al cobrament de deutes reconegudes per els òrgans judicials que comporten, al menys, el 40% dels ingresos en l'exercici econòmic anterior.
 • Declaració judicial de concurs que impideixi continuar amb l'activitat.
 • Per força major.
 • Por pèrdua de licència administrativa.
 • Trabajlladoras autònomes víctimes de violència de gènere.
 • Por divorci o separació matrimonial en els supostos de exercir funcions d'ajuda familiar.
 • Traballadors autònoms dependents (TRADE): Cesament d'activitat por extinció del contracte suscrit amb el client del que depenguin econòmicament.
 • Socis traballadors de cooperatives de treball asociat (disposició adicional sexta)
 • Traballadors que exerceixen la seva activitat professional conjuntament (disposició adicional setena)

 

No es considerarán en situació legal de cesament d'activitat

 • Qui cessin voluntàriament
 • Si un treballador econòmicament dependent torna a ser contractat per el mateix client en el plaç d'un any desde l'extinció del contracte.


Duració de la protecció

La duració de la protecció estarà en funció de las cotitzacions (*) dels darrers 48 mesos anteriors al cesament d'activitat dels que, al menys, dotce mesos han de ser continuats e inmediatament anteriors a dita situació.

Periòde de cotització (mesos)

Periòde de la protecció* (mesos) (*) entre 60 i 64 anys
De dotce a deset 2 2
De divuit a vintitrés 3 4
De vintiquatre a vintinou 4 6
De trenta a trenta-cinc 5 8
Trenta-sis o quaranta-dos 6 10
Quaranta-tres o quaranta-set 8 12
Quarante-vuit o més 12 12

Nota: una vegada s'extingïx la prestació haura de passar al menys 18 mesos per el reconeixement d'una nova prestació.

(*) El còmput serà de les cotitzacions efectives en la Cotització per Cessament d'Activitat.

Quantía de la prestació

 • La base reguladora es computarà del promitg de las bases dels darrers dotce mesos continuats e inmediatament anteriors a la situació legal de cesament.
 • S'aplicarà com quantia del subsidi el 70 per cent del promitg abans mencionat.

La prestació será incompatible amb la realització del treball per compta propia o aliè, així com amb la percepció de prestacions o pensions de la Seguretat Social.

 

Règim financier i gestió de les prestacions

 • La financiació es fará amb càrrec a las aportacions dels treballadors autònoms.
 • La gestió serà a carrec de les Mútues d'Accident de Treball i Enfermetats Professionals, sota la supervisió i control de la Secretaría de Estat de la Seguretat Social.
 • Els òrgans competents de les Administracions laborals exercirán les atribucions en relació amb el dret sancionador.
 • Les messures de formació, orientació professional i promoció de la activitat emprendedora serán gestionades per el servei  públic de exemple.


Compromís de promoció de la activitat emprendedora

Todo preceptor de la prestació econòmica per cesament d'activitat haurà de compremeter-la desenvolupar totes aquelles mesures de formació, innovació, promoció i perfeccionament que le permetin reiniciar a la major prontitud la anterior o una altra activitat econòmique o profesionalsl.

Pagament ùnic de la prestació

A falta del seu desenvolupament definitiu, es contempla la posibilitat de percebre, parcial o totalment, l'import de la prestació que pogués corresponent.

 

IMPORTANT

S' obri un plaç especial d'opció per la cobertura de les contingències professionals dins de les tres mesos siguents a la datae d'entrada en vigor de la present llei, amb efectes desde el primer dia del mes seguent al de dita opció. 

 

 

arriba

Siguenos en