ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El Autonomoxx El TRADE

Reial decret 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desenvolupa l'Estatut del Treball Autònom en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament depenent. 

  • Tindran consideració de TRADE la persona física que realitza una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a un client del que percep, almenys, el 75 per cent dels seus ingressos per rendiments de treball.

 

  • Els rendiments íntegres percebuts en espècie es valoraran pel seu valor normal de mercat, de conformitat amb el disposat en l'article 43 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

  • El contracte entre el TRADE i el client es formalitzarà sempre per escrit i haurà de constar:

                         a) Identificació de les parts que ho concerten.

                         b) Objecte i causa del contracte.

                         c) El règim de la interrupció anual de l'activitat, del   descans setmanal i dels festius, així com la durada màxima de la jornada de l'activitat.

 

 Així mateix, podrà incloure's, si s'estima oportú: 

a) La data de començament i durada de la vigència del contracte i de les respectives prestacions.

b) La durada del preavís amb que el treballador autònom econòmicament depenent o el client han de comunicar a l'altra parteix el seu desistiment o voluntat d'extingir el contracte respectivament

c) La quantia de la indemnització.

d) La manera que les parts milloraran l'efectivitat de la prevenció de riscos laborals.

 

 Precisions específiques del contracte:

a) Haurà de fer-se constar expressament la condició de TRADE.

b) L'activitat del treballador autònom econòmicament depenent no s'executarà de manera indiferenciada amb els treballadors que prestin els seus serveis sota qualsevol modalitat de contractació laboral per compte del client.

c) L'activitat es desenvoluparà amb criteris organitzatius propis.

d) S'inclourà una declaració que els ingressos representaran, almenys, un 75 per cent dels seus ingressos per rendiments de treball.

e) Que no té al seu càrrec treballadors per compte aliè.

f) Que no va a contractar ni subcontratar a tercers part o tota l'activitat contractada.

g) Que disposa d'infraestructura productiva i material propis, necessaris per a l'exercici de l'activitat i independents dels del seu client.

h) Que comunicarà per escrit al seu client les variacions en la condició de dependent econòmicament que es produeixin durant la vigència del contracte.

i) Que no és titular d'establiments o locals comercials i industrials i d'oficines i despatxos oberts al públic.

j) Que no exerceix professió conjuntament amb altres professionals en règim societari o sota qualsevol altra formula jurídica admesa en dret. 

  •  El contracte haurà de ser registrat pel treballador autònom econòmicament depenent en el termini de deu dies hàbils següents a la seva signatura, comunicant al client aquest registre en el termini de cinc dies hàbils següents al mateix. Transcorreguts quinze dies hàbils, sense que s'hagi produït aquesta comunicació, serà el client qui haurà de registrar el contracte en el Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini de deu dies hàbils següents.

 

  • El client, en un termini no superior a deu dies hàbils, haurà d'informar als representants dels seus treballadors d'aquesta contractació, notificant:

a) Identitat del treballador autònom.

b) Objecte del contracte.

c) Lloc d'execució.

d) Data de començament i durada del contracte.  

 D'aquesta informació s'exclourà qualsevol altra dada que pogués afectar a la intimitat personal, d'acord a la Protecció de Dades de caràcter personal.

arriba

Siguenos en