ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoPROTEGEIX-TE EN EL TEU LLOC DE TREBALL

Ampliació a Cobertura de Contingència Professional

Els treballadors autònoms i treballadores autònomes que tinguin ja la cobertura de CC (prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes) amb Mútua Balear, poden optar per ampliar a la cobertura de CP (Contingències Professionals) i/o CESSAMENT D'ACTIVITAT i aconseguir així els beneficis que aquestes cobertures reporten.

Para això han de presentar el model TA.0521 de alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social (veure oficines) i marcar amb X la casella de "acollir-se a la cobertura de les contingències professionals." y/o "cessament d'activitat" del punt 4.3.

Aquest document ha de presentar-se FINS Al 30 DE SETEMBRE de cada any, amb efectes d'aplicació a partir de l'1 de gener de l'any següent.

LA (CP) CONTINGÈNCIA PROFESSIONALCOMPREN

  • (AT) ACCIDENET DE TREBALL 
  • REL (RISC DURANT L'EMBARÀS I LACTÀNCIA)
  • (EP) ENFERMETATS PROFESSIONALS

NOTA: Si el 30 de setembre és inhàbil administrativament, la data límit de presentació és l'últim dia hàbil abans d'aquesta data.

Què suposa la cobertura de Contingències Professionals?

 FULLET INFORMATIU QUADRE COMPARATIU


Fullet informatiu de les cobertures de Contingéncies Profesionals i Cessament d'activitat
Quadre comparatiu per els autònoms entre les cobertures de CC, CP i Cessament d'activitat

Entre moltes altres coses, amb la cobertura Contingències Professionals, tindràs dret a:

  • Cobrar el 75% de la teva base reguladora des de l'endemà en cas de baixa per accident laboral.
  • Assistència sanitària completa que inclou totes les despeses de la teva assistència i recuperació com poden ser ambulàncies, urgències, hospitalització, medicació, intervencions quirúrgiques, rehabilitació, etc.
  • En cas de defunció, una indemnització i pensió vitalícia per al teu cònjuge i fills
  • En cas de seqüeles irreversibles, rebràs una indemnització o pensió vitalícia
  • Cobrar el 100% de la teva base reguladora, des del primer dia per risc durant l'embaràs i la lactancia

Ho miris com ho miris val la pena

Què suposa la cobertura de Cessament d'Activitat?

Si no posseeix aquesta cobertura, no té dret a optar a la prestació en cas de cessament de la seva activitat.

En contractar-la, tindrà un subsidi del 70% de la base de cotització dels últims dotze mesos durant un període equivalent al temps cotitzat segons taules publicades en el Reial decret 32/2010.

Disposa de la informació completa i ampliada en la nostra secció dedicada a aquesta cobertura aquí

* Además, MUTUA BALEAR se hará cargo de la cotización durante el periodo de la prestación.

Comparatiu CC - CP - CESSAMENT

  CC CP
INCAPACIDAD
TEMPORAL

(baja laboral)
Los tres primeros días del periodo de baja no tiene cobertura económica.
Del 4º al 20º día de baja equivalente al 60% de la base de cotización.
A partir del 21º día de la baja el 75% de la base de cotización.
75% de la base de cotización desde el día siguiente durante todo el proceso.
     
RIESGO DURANTE EL EMBARAZO, LACTANCIA NATURAL Tiene las mismas coberturas en ambos casos, si bien, si no tiene la cobertura de Accidente de Trabajo se abonará un plus en los boletines mensuales de cotización.
100% de la base reguladora desde el primer día por riesgo durante el embarazo y la lactancia.
     
CUIDADO DE MENORES afectados por cáncer u enfermedad grave

Se contempla en ambas contingencias según el Decreto 1148/2011 de 29 de julio.
100% de la base reguladora desde el primer día por cuidado de menores.

     
PENSIÓN DE
INVALIDEZ
El porcentaje aplicable en cada tipo de invalidez es idéntico en ambas contingencias, si bien, la diferencia es el cálculo aplicable en cada una de ellas.
Enfermedad Común: Se tendrán en cuenta las bases de cotización de los ocho años inmediatamente anteriores al hecho causante.

Accidente No Laboral: Se tendrán en cuenta las bases de cotización de las 24 mensualidades elegidas por el beneficiario dentro de los últimos siete años anteriores al hecho causante.
Accidente de Trabajo: Cotizaciones del año anterior al hecho causante, teniéndose en cuenta no solo el salario diario sino también el importe anual de pagas extraordinarias más los posibles complementos salariales.
     
MUERTE Y
SUPERVIVENCIA
Las prestaciones básicas en ambas contingencias son las mismas:
1. Auxilio por defunción
2. Pensión vitalicia de viudedad
3. Prestación temporal de viudedad
4. Pensión de orfandad
5. Pensión vitalicia o temporal a favor de familiares
  En caso de que el fallecimiento sea por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se reconocerán indemnizaciones a tanto alzado a familiares, cuya cuantía variará:
1. Cónyuges de una pareja de hecho: 6 mensualidades de pensión de viudedad
2. Huérfanos: Una mensualidad a tanto alzado. Sino hubiera cónyuge con derecho a indemnización se elevaría a los 6 meses.
3. Padre y madre que vivan a expensas del fallecido, cuando no existan otros familiares con derecho a pensión etc…

Nota final: Otra diferencia entre ambas contingencias es que en Accidente de Trabajo no se requerirá tener periodo de carencia.

(CP) CONTINGENCIA PROFESIONAL = (AT) ACCIDENTE DE TRABAJO + CESE DE ACTIVIDAD + REL (RIESGO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA) + (EP) ENFERMEDADES PROFESIONALES

  CC CESE DE ACTIVIDAD
CESE DE
ACTIVIDAD
(paro)
Sin cobertura 70% de la base de cotización de los últimos doce meses durante un periodo equivalente al tiempo cotizado según tablas publicadas en el Real Decreto 32/2010.

 

Quant costa?

El cost depèn de la teva base reguladora i de la teva CNAE, segons tarifes establertes per Llei. Per tant, cada cas serà diferent. Pots fer una simulació del cost en la nostra secció “Càlcul quota autònoms” dins de l'apartat “Ret@plus” o punxant aquí.

També aquesta disponible el simulador de càlculs a Infomutua 3.0.

Consultes i contratació

Para qualsevol dubte que tinguis, o per ajudar-te en la tramitació, no dubtis a contactar amb el teu Gestor Tècnic de Mutua Balear.

Pots realitzar les teves consultes i/o sol·licitar la contractació a través d'aquests mitjans

arriba

Siguenos en