ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoEINES DE GESTIÓ

Existeixen tres eines que poden ajudar a l'autònom que tingui treballadors al seu càrrec i hagi decidit gestionar el mateix la prevenció o vulgui millorar la gestió de la prevenció encara que tingui concertat un SPA.

www.miplandeprevencion.es

És una eina d'informació i gestió. Serveix elaborar de manera personalitzada el pla de prevenció de l'empresa, ajustant-se a les necessitats d'aquesta. En aquesta pàgina trobarem registres i models que poden ajudar a l'autònom a configurar i gestionar tota la documentació derivada de les obligacions en matèria de PRL.

Les principals característiques de aquesta pàgina son:

 • Es gratuita
 • Compleix amb la LOPD
 • No requereix de formació ni coneixements previs en prevenció
 • És molt intuïtiva, la navegació és senzilla i es troben fàcilment les explicacions, models de documents i registres
 • La pàgina és objecte d'actualització, ampliació i millora contínua constant

Per poder accedir a la informació de la pàgina es requereix registrés en aquesta i generar un “perfil” d'empresa per adequar la informació que trobarem en ella depenent de la grandària de l'empresa, l'activitat, el règim de subcontractació etc.

És important ressaltar que la pàgina és una eina de gestió del sistema de prevenció, no és un plataforma per fer avaluacions de riscos ni un substitut dels concerts amb SPAs

www.autoevaluacionprl.es

És una aplicació on line per ajudar a les petites i mitges empreses a efectuar un autodiagnòstic o valoració de la situació sobre la gestió de la seguretat i salut laboral. Permet obtenir un informe de situació (resultats, puntuació, nivell de compliment), a partir del com fixar objectius i planificar les actuacions.

Aquesta eina ens pot servir per exemple per a una empresa que té diversos centres de treball i desitja saber si en tots existeixi la mateixa homogeneïtat en el compliment de les obligacions en matèria de prevenció, observar els punts forts i febles i comparar la gestió dels centres.

Les principals característiques de l' aplicació son:

 • Es gratuita
 • Compleix amb la LOPD i garanteix la confidencialitat de la informació
 • No requereix de formació ni coneixements previs en prevenció
 • És objecte d'actualització, ampliació i millora contínua

L'accés a l'eina es pot fer com a usuari registrat i com a usuari anònim. En tots dos casos es requereix la identificació del perfil d'empresa, el qual condicionarà les preguntes a formular i la validesa de les respostes. Si s'entra com a usuari registrat permet guardar la sessió i reprendre més tardes així com guardar autoavaluacions realitzades i obtenir informe de resultats.

La pàgina s'estructura en diversos blocs temàtics, composts per una sèrie de preguntes amb diverses alternatives de resposta. Cada resposta té una puntuació i unes recomanacions associades. La puntuació de cada bloc es calcula a partir de la mitjana de puntuacions de cada pregunta.

www.prevencion10.es

És una plataforma d'assessorament i assistència a l'empresari, elaborada pel Ministeri de Treball i Immigració, amb la col·laboració de les Comunitats Autònoms para:

 • Facilitar a les petites empreses el compliment de les seves obligacions en prevenció de riscos laborals
 • Evitar la externalización de la prevenció en microempreses
 • Facilitar a l'empresari la informació necessària que li permeti identificar quan ha de recórrer a una servei de prevenció aliè
 • Reduir les càrregues administratives, facilitant la simplificació documental

La pàgina es divideix en una zona pública en la qual podem trobar: Biblioteca, documentació, informació sectorial, enllaços i un servei de descàrrega de qüestionaris d'autoavaluació. A la zona privada, a través de la qual només pot accedir-se amb certificat digital, podem trobar: l'eina Evalua-t, servei d'avisos i alertes, servei de novetats legislatives i subvencions, facilitació de tràmits com l'exempció d'auditories.

Evalua-t és una eina que facilita a les empreses de fins a 10 treballadors i l'activitat dels quals no estigui considerada d'especial perillositat (Annex I RD 39/1997) puguin realitzar l'avaluació de riscos laborals i planificació de les activitats preventives d'una forma àgil i senzilla. La inicial o genèrica avaluació de riscos laborals la podran fer aquells empresaris que disposin d'una formació de nivell bàsic de PRL. Si en l'avaluació inicial es detecta alguna situació que necessiti ser avaluada de forma específica, per exemple exposició a soroll, serà un servei de prevenció aliè el que hagi de fer aquesta avaluació.

Aquestes tres eines constitueixen una gran ajuda per a aquells treballadors autònoms que tenint treballadors al seu compte, no desitgin externalitzar la prevenció i vénen a materialitzar la filosofia de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals fomentant una autentica cultura preventiva que formi part de tots els processos i activitats de l'empresa.


Font: www.caeb.es / www.insht.es
 

arriba

Siguenos en