ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoMANUAL DE IT

Introducció

Una vegada que l'equip mèdic de la Mútua Balear determina la passada del treballador a la situació de baixa laboral, aquesta es dóna quan aquest s'absenta més d'un dia del seu lloc de treball (sense tenir en compte el dia de l'accident). En aquest cas l'empresa ha d'emplenar el part d'accident.

En els casos de recaiguda (“baixa metgessa del treballador com a conseqüència directa d'un accident anterior”) també es tramitarà el part d'accident. Es consignarà la data de l'accident que va originar la baixa.

Una vegada que el treballador acudeix, amb el part d'assistència, als centres assistencials de Mútua Balear l'equip mèdic li facilitarà dos exemplars del part mèdic de baixa. Aquest document consta de quatre còpies:

 • Primera còpia: per al Servei Públic de la Salut
 • Segona còpia: per a la Mútua.
 • Tercera còpia: per al treballador.
 • Quarta còpia: per a l'empresa.

El part d'accident de treball ha de confeccionar-se a la pàgina www.delta.mtin.es. Una vegada enviat, el sistema Delt@ enviarà un email per notificar la seva recepció. Des del sistema Delt@ les empreses podran imprimir l'exemplar corresponent als treballadors.

A través del servei de infomutu@ 2.0, també es pot informar del part d'accident. Li recordem que Mútua Balear o bé li enviarà email periòdic amb els parts pendents de tramitar o bé li cridarà per facilitar-li la tramitació del part d'accident i el mateix resoldrà els dubtes que pugui tenir.

1-. Com actuar enfront d'un accident de treball?

Sempre que pugui, s'ha de dirigir al centre Assistencial de Mútua Balear/Asepeyo més proper. D'aquesta forma s'evitarà molèsties i demores en l'assistència sanitària.

La majoria dels nostres centres assistencials romanen oberts, de forma ininterrompuda de 8 a 20 de dilluns a divendres. La nostra clínica de Palma de Mallorca té servei d'urgències 24 hores al dia, 365 dies a l'any. A més pot contactar amb nosaltres qualsevol dia a qualsevol hora en el 900 173 174.

Si no recorda com és el seu centre més proper o l'accident es produeix fora de l'horari assenyalat, pot cridar al telèfon gratuït 900 173 174 on li indicaran on pot acudir.

Si truques des de l'estranger truca al +34 971.122.424

En els casos que l'accidentat requereixi atenció mèdica urgent, traslladi-ho al centre mèdic més proper, i posi's en contacte amb l'oficina de Mútua Balear més propera al centre de treball on es va produir l'accident i li assessoraran sobre l'actuació de l'Empresa des d'aquest moment.

La persona accidentada ha d'acudir al centre assistencial amb el seu DNI i amb el part d'assistència  degudament emplenat. Si no estigués conscient o tingués dificultats per a comunicar-se, és recomanable que acudeixi al centre acompanyat per altra persona perquè li faciliti, com a mínim les següents dades:

 • Nom complet.
 • Domicili.
 • DNI accidentat.
 • Circumstàncies en les quals es va produir l'accident: forma, lloc, hora, agent causant etc.

2.- Què passa quan el treballador accidentat NO causa baixa laboral?

Es donarà en els casos que, després de rebre assistència sanitària, pot reincorporar-se al seu lloc de treball el mateix dia o a l'endemà de sofrir l'accident. En aquests casos no existeix el dret a percebre prestació econòmica de la Mutua.


Recordar: les empreses estan obligades a emplenar cada mes la relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica.

2.1.- On es presenta la relació d'accidents sense baixa mèdica?

De forma telemàtica, en la pàgina www.delta.mtin.es mitjançant el sistema Delt@. Una vegada que l'empresa a tramitat la relació en el sistema, Delt@ enviarà un e-mail per a notificar que ho ha rebut.

A més, des del sistema Delt@ les empreses podran imprimir l'exemplar corresponent als treballadors.

Si té algun dubte posi's en contacte amb l'oficina de Mutua Balear més propera.

2.2.- Quan es presenta aquesta relació?

En els cinc primers dies hàbils del mes següent al que correspongui la relació. (O.O.M.M. 16 de desembre de 1987 i 19 de novembre de 2002)


2.3.- I si no presenta la relació?

És una infracció lleu que pot ser sancionada per la ITSS amb una multa de fins a 1.502.53.-euros (art. 11 RD Legislatiu 5/2000)

No confondre la notificació dels accidents i incidents com tècnica analítica que fa possible la seva investigació, amb la notificació oficial obligatòria a l'autoritat laboral d'accidents que origina la lesió del treballador.

3.- Què passa quan el treballador accidentat causa baiza laboral?

Una vegada que l'equip mèdic de la Mutua Balear determina la passada del treballador a la situació de baixa laboral, aquesta es dóna quan aquest s'absenta més d'un dia del seu lloc de treball (sense tenir en compte el dia de l'accident).


En els casos de recaiguda (“baixa mèdica del treballador com a conseqüència directa d'un accident anterior”) també es tramitarà el part d'accident. Es consignarà la data de l'accident que va originar la baixa.

Una vegada que el treballador acudeix, amb el part d'assistència, als centres assistencials de Mútua Balear, l'equip mèdic li facilitarà dos exemplars del part mèdic de baixa. Aquest document consta de quatre còpies:

 • Primera còpia: per a la Servei Públic de la Salut
 • Segona còpia: per a la Mútua.
 • Tercera còpia: per al treballador.

El part d'accident de treball ha de confeccionar-se en la pàgina www.delta.mtin.es. Una vegada enviat, el sistema Delt@ enviarà un email per a notificar la seva recepció. Des del sistema Delt@ les empreses podran imprimir l’exemplar corresponent als treballadors.

A través del servei Infomutua 2.0, també es pot informar del part d'accident. Li recordem vam recordar que Mútua Balear o bé li enviarà email periòdic amb els parts pendents de tramitar o bé li cridarà per a facilitar-li la tramitació del part d'accident i li resoldrá els dubtes que pugui tenir.

3.1.- Quin termini té per a presentar un part d'accident?

El termini màxim és de cinc dies hàbils des de la data de baixa mèdica.


3.2.- I si no ho presenta?

És una infracció greu que pot ser sancionada per la ITSS quan l'accident ha estat qualificat com greu, molt greu o mortal amb una multa entre 1.502,53 i 30.050,61 euros. (art. 12 RD Legislatiu 5/200).

4.- Com s'emplena un part d'accident?

Atenent als 6 apartats que conforma el part d'accident:

Primer ha d'indicar-se si el part d'accident correspon a un nou accident o a una recaiguda com a conseqüència d'un anterior, (sempre que el procés anterior hagués causat baixa, o bé no hagin transcorregut més de sis mesos des de l'alta medica del procés anterior).

En cada apartat indicarem els punts més significatius i de major rellevància.

1 TREBALLADOR

 • Nom i cognoms del treballador.
 • N.A.F.: Nombre Afiliació
 • Seguretat Social.
  El NAF del treballador consta de 12 dígits i figura en el TC2 (Butlletí cotització Seguretat Social).
  La clau de província són els dos primers nombres, els vuit següents són els quals corresponen al treballador i els dos últims dígits de control.
 • Data d'ingrés: S'indicarà el dia que l'accidentat va començar prestar els seus serveis.
 • Data de naixença
 • Nacionalitat:      Si és distinta de l'espanyola, ha d'especificar en la línia de punts el país de procedència. 
  Consulta Nacionalitats (.pdf)
 •  IPF (Identificador Persona Física)
  Indicar el nº que correspon d'acord amb el tipus de document i consignar el nº d'identificador corresponent. Aquesta clau i nombre són els mateixos que consten en el TC2.
  Consulta IPF (.pdf)
 • Text d'ocupació i Codi d'Ocupació (CNO-94)
  Descripció de l'ocupació o professió de la manera més detallada i precisa possible.
  Es codificarà amb 3 dígits de la Qualificació Nacional d'Ocupacions www.ine.es/clasifi/cno94.xls
 •  Antiguitat en el lloc de treball:
  Es tracta de l'antiguitat en el lloc de treball ocupat en el moment de l'accident i tindrà com límit màxim el temps d'antiguitat. Es consignarà en mesos i dies, quan l'antiguitat sigui inferior al mes.
 • Tipus de contracte: És
  el qual es consigna en la cumplimentació mensual del TC2.  
  http://www.sepe.es/
 • Situació Professional i Règim de la Seguretat Social:
  Triar la situació treballador i indicar el codi corresponent al règim.
  Consulta Régimen de la seguridad Social (.pdf)
 •  Conveni: 
  Indicar el Text del Conveni de la seva activitat principal.
 •  Cotització AT/EP    Indicar codi de CNAE comprès en taula 
  Codificaciones CNAE 09 AT EP (.pdf)
 • Domicili complet treballador i telèfon actual.

2 Dades (C.C.C. en el que el treballador está donat d'alta en la Seguretat Social)

a. C.I.F. o N.I.F.: El CIF haurà d'emplenar-se amb els seus nou dígits, el primer sempre serà una lletra.

b. Codi de compte de cotització (C.C. c.) d'on està donat d'alta el treballador:

Consta de 11 dígits:

 • Els dos primers: clau de la província.
 • Els altres 9 nombres: assignats per Tresoreria General de la Seguretat Social.

c. En els casos, de Treballador Autònom sense assalariats no s'emplenarà el citat camp. No obstant això, si s'emplenessin la resta de camps d'aquest apartat, encara que no estaran associats a un Compte de Cotització.

d. Text i codi d'activitat econòmica principal: És aquella a la qual es dedica la major part dels treballadors inclosos en la C.C. c. L'activitat econòmica ha de descriure's de la manera més detalla i precisa possible.

e. Plantilla actual: Es consignarà la plantilla, inclosa en la C.C. c. anteriorment citada, que tenia quan va ocórrer l'accident.

f. Marcar si en el moment de l'accident actuava com a contracta, subcontracta o ETT.

g. Modalitat d'Organització Preventiva adoptada, d'entre les previstes en la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.

 

3 Dades del lloc i centre de treball on ha ocorregut l'accident:

La finalitat d'aquestes dades és identificar exactament on va ocórrer l'accident amb la màxima precisió possible: ubicació del centre de treball, lloc en el qual s'ha produït l'accident. Tot això per saber el centre que organitzava el treball i des del qual impartien les instruccions de treball.

a. Lloc:

1. Centre de treball habitual.
2. Desplaçament en la seva jornada laboral: Indicar el lloc exacte on s'accidenta el treballador (sigui produït per un accident de trànsit o no). En el cas de treballs en missió s'entendrà que les ordres vénen donades del centre de treball (punt 2).
3. En anar o en tornar del treball (“in itinere”): Indicar lloc exacte, sigui produït per accident de trànsit o no.
4. Un altre centre de treball: El que no és habitual del treballador.

b. Dades del Centre: Se sol·liciten totes les dades segons l'indicat anteriorment.

Totes les dades sol·licitades en “Dades del Centre” són els mateixos que els de el punt 2 (la informació pot ser diferent, si així ho requereix el “accident”)

 

4 Accidente

 • Dates d'accident i de Baixa Mèdica.
 • Hora del dia i hora de treball: L'hora de treball en els “in itinere” s'emplenarà amb zeros “00” quan l'accident es produeixi en anar al treball” i amb “99” quan es produeixi en tornar del treball”.
 • Descripció de l'accident: o Tots els camps han de ser descrits literalment i seleccionar el seu codi corresponent, els quals han d'ajustar-se el màxim possible al text indicat.
 • Descripció de l'accident: Es farà de forma exhaustiva indicant seqüencialment el que ha succeït.
 • Tipus de lloc: Lloc, zona, entorn, local, etc. on es trobava la persona accidentada immediatament abans de produir-se l'accident.
 • Tipus de treball: Fer referència a l'activitat general que realitzava la persona accidentada immediatament abans de produir-se l'accident. ( Consulta Tipus Feina.)
 • Activitat física específica: Indicar activitat física concreta que realitzava la persona accidentada en el moment en què es va produir l'accident.
 • Agent associat a l'activitat física: Eina, instrument, objecte, agent, etc. que estava utilitzant la persona accidentada immediatament abans de produir-se l'accident. Veure taula codis Annexo IV. (Pendent)
 • Desviació: Fet anormal que ha interferit negativament en el procés normal d'execució del treball que va provocar l'accident. ( Consulta Desviacions )
 • Agent associat a la Desviació: Eina, instrument, objecte, agent, etc. lligat al fet anormal que ha interferit negativament en el procés normal d'execució del treball que va provocar l'accident.
 • Forma (contacto-modalitat de la lesió): Com es lesiona la persona accidentada.
 • Agent associat a la Forma: Text i codificació de l'eina, instrument, objecte, agent, etc. amb la qual la víctima es va produir la/s lesió/és. Si hi ha diversos agents que produeixen les lesions es registrarà el que ha causat les lesions més greus. (Pendent)

 

5 Assistencials

a. Descripció de la lesió i part del cos lesionada: A més d'una breu descripció literal, es consignarà el codi que correspongui ( Consulta Descripció Lesió )

b. Grau de lesió: Les caselles que figuren en aquesta rúbrica són les mateixes que apareixen en el part mèdic de baixa. Es marcarà el mateix grau que es va mesurar en dit part.

c. Tipus d'assistència sanitària:

 • Ambulatoria: Quan sigui prestada per ell propi
 • Hospitalària: Si hi ha hagut ingrés de la persona accidentada, a més s'indiqués l'establiment on ha estat ingressat.

 

6 Econòmics

S'emplenaran en euros amb dos decimals i d'acord amb l'establert en la Resolució de la Direcció general de Règim Econòmic i Jurídic de 31 de maig de 1983

a. Base cotizació mensual:

1. Indicar l'import de les remuneracions que van integrar la base de cotització del treballador en el mes anterior al de la baixa, a exclusió de les quantitats percebudes pels conceptes que s'enumeren en l'apartat següent.

2. Quan el treballador percep la retribució mensual i ha romàs d'alta tot el mes anterior, es faran constar trenta dies; en un altre cas el nombre de dies cotitzats.
3. S'obtindrà de dividir (1) entre (2).

b. Base de cotizació any:

4. Reflectirà la suma de les bases de cotització per hores extres i altres conceptes en els dotze mesos anteriors al de la baixa.
5. Dividint el total de la base reguladora B per 365 dies, s'obtindrà la mitjana diària.

c. Subsidi:

6. Es el resultat de 5.7.1+5.7.2.
7. Resulta d'obtenir el 75% del (6). La quantia del subsidi no podrà excedir del 75% de la mitjana diària del topall màxim de cotització mensual vigent en el moment de produir-se la incapacitat temporal.

5.- Quin tractament tenen els accidents greus, molt greus, els quals ocasionen defunció del treballador i els quals afecten a 4 o més treballadors?

No només ha d'emplenar el part d'accident, sinó que també ha de comunicar l'accident a l'autoritat laboral de la província on s'ha produït l'accident. Estan exempts d'aquesta obligació els accidents “in itinere”.

 6.1.- Com i quan es comunica l'accident?

A l'Autoritat Laboral a través del sistema Delt@, telegrama, fax o altre mitjà anàleg en el termini de 24 hores.


6.2.- Quines dades s'han de fer constar?

 • Raó social, domicili i telèfon.
 • Nom/s cognomeno/s dels accidentats.
 • Adreça completa del lloc que va ocórrer l'accident, així com una breu descripció del mateix.

 

6.- Quins passos són necessaris per a l'avaluació de les lesions residuals?

El INSS, previ dictamen favorable, és l'únic competent per a la concessió d'indemnitzacions per les lesions residuals que es puguin presentar després de rebre l'alta mèdica.

Qui s'encarrega de la tramitació és la Mútua Balear davant els organismes de La Seguretat Social corresponent a la província on tingui el seu domicili l'accidentat.

7.- Atenció 24 Hores al día, 365 dies al any

Mútua Balear posa a la teva disposició una línia 900 gratuïta en funcionament les 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

Pot fer qualsevol consulta al  900 173 174

8.- Prestacions que poden reconèixer-se per accident de treball

La infraestructura sanitària de Mútua Balear / Asepeyo, permet una assistència completa als accidentats des de la primera cura i l'atenció d'urgències fins a la intervenció quirúrgica traumatológica.

Comprenent:

 • Tractament mèdic quirúrgic i rehabilitador.
 • Prescripcions farmacèutiques.
 • Subministrament i renovació normal dels aparells de pròtesis.
 • Cirurgia plàstica i reparadora.
 • Tractament rehabilitador necessari.
 • Les despeses que ocasioni el desplaçament


Mútua Balear dóna una atenció adequada en els casos de malalties professionals en cadascuna de les seves fases; sospita, observació, inici i malaltia establerta. Tot en compliment de la normativa vigent en relació a la cobertura de les contingències professionals.

http://www.mutuabalear.es/rd1299/pdf/lista_EP.pdf

 

10.1.-Prestacions econòmiques:

Durant la baixa mèdica:

Prestacions sanitàries:
    Mutua Balear cobreix la totalitat dels costos dels serveis sanitaris, amb mitjans propis o concertats (hospitalització, cirurgia) que es precisin en el procés de curació del pacient; així com les despeses de farmàcia corresponents.


Prestacions econòmiques:
    Abonament del 75% de la base reguladora (base de cotització per accident de treball del mes anterior a l'accident) a partir de l'endemà de la baixa. Aquest pagament, que ha de realitzar i que posteriorment descomptarà de les liquidacions mensuals per a l'ingrés de les quotes a càrrec de les cotitzacions que realitzi la Mútua, estarà sempre garantit per Mútua Balear.


    En els casos que el servei mèdic determini, s'abonaran les despeses de transport autoritzats per al tractament, així com els d'allotjament, segons la gravetat de la lesió.
    En el cas d'incompliment empresarial, Mutua Balear anticipa les prestacions d'acord a la legalitat vigent.
    Una vegada transcorreguts els 12 mesos de IT, perquè es concedeixin una pròrroga de 6 mesos més, és necessària una resolució expressa de l'adreça provincial de l’INSS corresponent.


    Si durant la baixa mèdica s'extingeix el contracte, Mutua Balear pagarà directament la prestació econòmica, en la mateixa quantia, fins que es produeixi l'extinció de la situació de IT per alguna de les causes taxades legalment en aquells processos de IT iniciats en el 2008 .

 

  Recordi:

 • El subsidi de IT corresponent al dia de la Baixa es a càrrec exclusiu de l'autònom.

 • El subsidi corresponent al dia de l'Alta Mèdica s'abona per la Mutua Balear.

 • Si l'Alta Mèdica anés donada en divendres, s'ha d'abonar la retribució salarial des del dissabte (tret que sigui festiu), en considerar-se dia laborable, encara quan no es treballi.

 

Alta mèdica:

En el cas que quedessin seqüeles després d'un accident de treball Mutua Balear abonarà les indemnitzacions i pensions que reconegui l’ INSS, tals com:INVALIDESA


Lesions Permanents no invalidants:
    pagament únic segons el barem legal ( Pendiente)
Incapacitat Permanent Parcial:
    Quan el treballador presenta seqüeles que li ocasionin més d'un 33%. S'indemnitza amb una prestació capmàs, la quantia de la qual equival a 24 mensualitats de la base reguladora tinguda en compte per al càlcul de la IT.
Incapacitat permanent total:
    El treballador queda impossibilitat per a la seva professió habitual però pot dedicar-se a una altra, s'indemnitza amb una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora o el 75% en els majors de 55 anys, mentre no desenvolupa cap activitat laboral.
Incapacitat permanent absoluta:
    Es dóna davant la impossibilitat d'exercir qualsevol treball remunerat, la pensió serà del 100% de la base reguladora.
Gran Invalidesa:
    El treballador tindrà dret a una pensió vitalícia, conforme al grau que li correspongui i s'incrementarà amb un complement destinat que l'invàlid pugui remunerar a la persona que li atengui per a realitzar els actes essencials de la vida. La quantia d'aquest increment serà la suma del 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% i l'última base de cotització del treballador per contingències professionals.
Defunció:
    A més d'un auxili per defunció per a qui s'hagi fet càrrec del sepeli, la comissió de prestacions especials concedeix una ajuda al beneficiari.
    D'acord amb les Llei 40/2007 podran ser beneficiaris les parelles de fet si compleixen certs requisits.
    Els beneficiaris a la pensió tenen dret a una indemnització capmàs de 6 mensualitats de la base reguladora per al vidu/a o parella de fet i una mensualitat per cada fill beneficiari de les prestacions d'orfandat.
Viduïtat:
    És el 52% de la base reguladora, menys quan la pensió sigui la principal o única font d'ingressos del pensionista. Si això s'acredita la quantia ascendeix al 70% de rentés reguladora.
Orfandat:
    És el 20% de la base reguladora. La suma de les pensions de mort i supervivència no podran superar el 100% de la base reguladora, menys en aquells casos que concorrin diverses pensions d'orfandat amb una de viduïtat del 70 %.


Risc durant l'embaràs i lactància natural


    (Llei orgànica 3/2007, de 22 de març on s'introduïxen les modificacions en el règim jurídic de les prestacions atorgades en cas de maternitat i risc durant l'embaràs i RD295/2009 Art. 46.2)
    En ambdós casos es protegeix a la treballadora per compte aliè i autònoma.
Subsidi risc embaràs:
    Protegeix el període de suspensió del contracte de treball en els casos que una dona embarassat ocupi un lloc de risc per a la seva salut o la del fetus i no s'hagi pogut adaptar aquest lloc de treball.

Per al règim especial dels treballadors autònoms (REPTA) s'establix que quan el treballador no hagi formalitzat la cobertura dels riscos professionals (accident de treball), però tingui coberta la protecció per IT derivada de contingències comunes, serà competent per a la gestió de la prestació per risc durant l'embaràs, la Mútua que cobreixi aquesta prestació


Subsidi lactància natural:
    Protegeix el període de suspensió del contracte de treball en els casos d'una dona en període de lactància natural ocupi un lloc de risc per a la seva salut o la del nen (fins als 9 mesos) i no s'hagi pogut adaptar aquest lloc de treball.

Pensions derivades de la malaltia professional:
Mutua Balear dóna una atenció adequada als casos de malalties professionals en cadascuna de les seves fases; sospita, observació, inici i malaltia establerta. Tot en compliment de la normativa vigent en relació a la cobertura de les contingències professionals.

http://www.mutuabalear.es/rd1299/pdf/lista_EP.pdf

A partir del 1 de gener de 2008 s'ha establert la responsabilitat de les Mútues en les malalties professionals en igual mesura que els accidents de treball. En aquest sentit són les responsables del pagament de les Lesions Permanents No Invalidants, per IP Parcial, i els punts alçats previstos amb una de les prestacions de mort i supervivència.
 


 

9.- Contingència Comuna.

Prestacions sanitàries:

Es dóna com complement de cobertura de Contingències Professionals (Accident de Treball i Malaltia Professional).

Mutua Balear oferix la possibilitat de contractar la gestió de les prestacions de IT per malaltia comuna i accident no laboral.

Es tracta d'un servei que posa l'accent en tots els aspectes que incideixen en el control i seguiment de les baixes per Contingències Comunes.

Mútua Balear actua sobre la base dels següents termes:

 • Seguiment i control dels processos de baixa.
 • Gestió de la prestació econòmica de la incapacitat temporal.
 • Informes i propostes als Serveis Públics de Salut i INSS.
 • Prèvia autorització del SPS, (Servei Public de Salut) actuacions sanitàries (proves diagnòstiques complementàries, tractaments, rehabilitació, Intervencions quirúrgiques i consultes mèdiques) en els centres propis de Mutua Balear en les baixes mèdiques que superin els 15 dies.
 • Reducció dels períodes de baixa.


Prestació Econòmica:

Règim especial ( autònoms i agrari per compte aliè):

Mutua Balear abona:

 • el 60% de la base reguladora per la qual cotitzi, des del 4º dia de la baixa mèdica fins al 20º dia.
 • El 75% de la base reguladora a partir del dia 21º.

 

10 Incapacitat permanent per Contingències Comunes

Un expedient d'Incapacitat Permanent es pot iniciar per:

SERVEI PÚBLIC DE SALUT  (IB-SALUT), per haver emès un part d'alta per Proposta d'Invalidesa abans d'haver esgotat els 12 mesos de IT.

En aquests casos la prestació per I.T. no s'extingeix, el treballador ha de seguir percebent la prestació i  seguir cotitzant fins a la Resolució del INSS, si als 18 mesos no hi hagués la Resolució de INSS, es pot donar de baixa al treballador en TGSS per esgotament de termini i passarà a cobrar la prestació directament de MÚTUA.

ATRIUM, són els casos que han transcorregut més de 12 mesos de IT i el INSS emet una Resolució on indiquen que procedeix iniciar un expedient d'Incapacitat Permanent.

Si l'inici d'IP prové d'algun dels casos anteriors es considera que està de baixa però no s'emeten parts de confirmació.

TREBALLADOR, el treballador sol·licita davant el INSS, presentant el formulari pertinent, que li valorin una possible Incapacitat Permanent. No és necessari estar de baixa per Incapacitat Temporal.

Si el treballador està en situació d'Incapacitat Temporal, l'inici d'un expedient d'Incapacitat Permanent en el INSS, no implica el cessament de la Incapacitat Temporal, només finalitzarà la situació de baixa si el INSS reconeix algun grau d'Incapacitat (llavors passarà a la situació de pensionista).

Resolució de la Incapacitat Permanent pot ser Denegada o Aprovada.

1.-DENEGADA pot ser per diversos motius:

 • No incapacitat per a la seva professió habitual.
 • No reunir el període de cotització necessari per percebre la prestació per Incapacitat Permanent.
 • Per ser major de 65 anys i complir els requisits per accedir a la prestació per Jubilació.
 • Defunció
 • Per no trobar-se al corrent de pagament dels períodes que es computen per calcular la Base Reguladora de la Incapacitat que hagi estat proposat.

En aquests casos la prestació de la Incapacitat Temporal s'extingeix en la data que es denega i el treballador s'ha d'incorporar al treball. (Alta amb caràcter general).

2.-APROVADA pot ser amb un grau d'IP Total, IP Absoluta o IP Gran Invalidesa.

El INSS comunica a l'empresa o la Mútua, el tipus d'Incapacitat que s'ha proposat i alhora ens sol·licita que els informem les quantitats abonades al treballador des de la data dels efectes econòmics fins al dia de la suspensió del pagament. Una vegada passada aquesta informació el INSS emet la resolució definitiva i pot ser que:

 • Primer supòsit: els efectes econòmics no s'han modificat, és més favorable el que li correspon cobrar per pensionista que el percebut per I.T. (En aquest cas es manté la data d'efectes inicial)
 • Segundo suposat: si és més favorable el percebut per I.T., es modifiquen els efectes econòmics de la IP i se li ha d'abonar la prestació al treballador fins a la nova data indicada pel INSS (suposa modificació de la data d'efectes).

11.-Sobre els expedients que superen els 12 mesos de IT.

Segons l'art.128 de la LGSS, el període màxim de IT serà de 12 mesos.

Protocol en Contingències Comunes:

Quan el pacient aconsegueix els 12 mesos de IT, la gestió d'aquesta baixa dependrà directament de INSS, per això, quan un pacient esgota aquest termini, l'entitat asseguradora (en aquest cas Mútua Balear), remitent telemàticament una informació determinada a aquest organisme. El INSS citarà al pacient i posteriorment emetrà resolució, des que el pacient esgota els 12 mesos de IT.

La resolució podrà contemplar 3 possibilitats.

Alta: El pacient ha d'incorporar-se al lloc de treball.

Pròrroga: Sempre que el INSS determini que procedeix una pròrroga, aquesta serà per un termini màxim de 6 mesos, i només en casos excepcionals, es podria prorrogar 6 mesos més. En la mateixa resolució de pròrroga s'indica la data a partir de la qual el pagament serà abonat directament per la Mútua Balear.

Inici Formi expedient Incapacitat Permanent: El INSS iniciarà els tràmits per valorar si el pacient ha de ser beneficiari d'una invalidesa o no, aquesta resolució pot emetre's directament després d'esgotar els 12 mesos, o després de la finalització d'una pròrroga. En el primer cas la resolució indicarà la data a partir de la qual, la prestació de la IT s'abonarà en pagament directe.

Pagament de la prestació després d'esgotar els 12 mesos de baixa, no és automàtic en complir-se els 365 dies de baixa, cal esperar a la resolució del INSS que indiqui la data d'efectes. A partir d'aquesta data el pagament serà abonat per Mútua Balear, s'abonarà el 75% de la base reguladora diària, i d'això es descomptarà la quota obrera.

Aquesta situació es prorrogarà fins a l'alta de l'expedient o fins avui de resolució de la incapacitat permanent. En cas que superés els 18 mesos de baixa estant encara pendent de resolució del INSS..

Sobre els expedients que superen els 12 mesos de IT.

Segons l'art.128 de la LGSS, el període màxim de IT serà de 12 mesos.

Protocol en Contingències Professionals:

Quan el procés aconsegueix els 12 mesos, Mútua envia la mateixa informació que en els casos de CC. La diferència amb la contingència comuna, és que el INSS no emet resolució sobre tots els casos que superen l'any de baixa, opera el silenci administratiu i si el INSS no es pronuncia en 5 dies hàbils des de l'enviament de la informació, la proposta que mana mútua en la informació es fa efectiva. En aquest moment, es remet notificació als col·laboradors/empreses.


El tema del pagament funciona igual que en els processos derivats de contingència comuna, quan hi ha una pròrroga o un inici d'incapacitat, Mútua es farà càrrec del pagament de la prestació i de la quota obrera a partir de la data indicada en la comunicació escrita.


En els casos de pròrroga o de tramitació d'algun tipus d'incapacitat es comunicarà també la data d'alta definitiva del procés quan escaigui.

Recaigudes de processos que superen els 12 mesos.

Els treballadors que han tingut processos tramitats pel INSS, i ja han estat alta o han estat resolts denegatòriament per proposta d'incapacitat (superen els 12 mesos de baixa però no els 18) només podran donar-se de baixa dins dels sis mesos posteriors a l'alta si és el propi INSS qui autoritza aquesta nova baixa.

És a dir, l'únic organisme que té potestat per donar una nova baixa dins dels 6 mesos immediatament posteriors a l'alta, és el INSS. Si han transcorregut més de 6 mesos, el procés serà l'habitual a través del metge de capçalera.

Quan Mútua rep una nova baixa expedida erròniament pel metge de capçalera, dins d'aquest termini en el qual és competent el INSS, es remet telemàticament tota la informació necessària perquè aquest organisme determini si aquesta baixa procedeix o no. Quan rebem la resolució es comunicarà com més aviat millor a les empreses.

Baixesdesprés d'esgotament dels 18 mesos.

L'art. 131 bis de la LGSS, regula aquesta situació.

Quan un treballador ha esgotat els 18 mesos de baixa, i en el transcurs dels 6 mesos posteriors a la data d'alta o resolució del procés, presenta una nova baixa, ha de remetre's al INSS immediatament perquè aquest valori si escau o no.

Si aquest organisme valora que la nova baixa és per un diagnòstic similar al del procés anterior, la baixa es declara sense efectes econòmics, la qual cosa significa que, el treballador pot continuar tractament i no incorporar-se al treball.

Si aquest organisme valora que la nova baixa és per diagnòstic diferent, la baixa assortirà plens efectes.

arriba

Siguenos en