ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoRETA - COTITZACIONS

Règimen especial de treballadors autònoms

  2017
(del 01/01/17 al 30/06717)
2017
(a partir del 01/07/17)
Base mínima: 893,10€ / 963,30/€ 919,80€ / 992,10*€
Base màxima: 3.751,20€  / 1964,70€* 3.751,20€  / 2.023,50*€
Tipus C.C.: 29,80% (26,50% sense cobertura I.T.) / 29,30% si opta cessament d'activitat 29,80% (26,50% sense cobertura I.T.) / 29,30% si opta cessament d'activitat
Risc embarás / Lactància natural 0,10  0,10
Treballadors Venda ambulant Base mínima: 893,10€ o 491,10€/mes Base mínima:   919,80€ o 505,89€ mes
Treballadors Venda a domicili Base mínima:   893,10€/mes o  491,10€/mes Base mínima:   919,80€ o 505,89€ mes
Agraris

Base mínima 893,10€.  Base màxima 3.751,20€/mes

fins 1071,60€. 22,05% (18,75% sense cobertura per C.C)

Superior a 1071,60€: 29,80% (26,50% sense cobertura por CC)

En ambdós casos reducció del 0,5% si està optant a cessament d'activitat

Base mínima 919,80€.  Base màxima 3.751,20€/mes

fins 1.103,70€. 22,05% (18,75% sense cobertura per C.C)

Superior a 1.103,70€: 29,80% (26,50% sense cobertura por CC)

En ambdós casos reducció del 0,5% si està optant a cessament d'activitat

 

Base de Cotització menors de 47 anys o amb 47 anys

Treballadors que a 01/01/2017 siguin menors de 47 anys podran triar entre els límits de les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar els treballadors que en aquesta data tenguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de decembre de 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals o causin alta en aquest Règim Especial amb posterioritat a aquesta data.

Treballadors que, a 1 de juliol de 2017, tenguin 47 anys d'edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.964,70 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017, produint efectes a partir del 1 de juliol del mateix any.

En el cas del cònjuge supérstite del titular del negoci que, com a consequència de la mort d'aquest, ha tengut que posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà dita limitació.

 

Base de Cotització 48 o mes anys d'edat

Treballadors que a 01/07/2017, tenguin complerta l'edat de 48 o mes anys, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 992,10 i 2.023,50 euros mensuals.

En el cas del conjuge supérstite del titular del negoci que, com a consequència de la mort d'aquest, hagi tengut que posar-se al capdavant del mateix i danar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 o mes anys d'edat, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 919,80 i 2.023,50 euros mensuals.

 

Base de cotització 48 o 49 anys d'edat

Treballadors que a 1 de gener de 2011, tenguin 48 o 49 anys d'edat i  la seva base de cotització fos superior a 1.964,70 euros mensuals podran optar per una base de cotització compresa entre 919,80 euros mensuals i l'import de la mateixa incrementat en un 3 per cent.

 

Base de Cotització 48 o mes anys d'edat amb 5 o mes anys cotitzats abans dels 50 anys.

Si la darrera base de cotització es inferior o igual a 1.964,70 euros, s'haurá de cotitzar per una base compresa entre 919,80 i 2.023,50 euros/mensuals.

Si la darrera base de cotització es superior a 1.964,70 euros, s'haurá de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals, i l'import de la mateixa incrementat en un 3 per cent.

 

*CONSIDERACIONS

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili: cualsevol que sigui l'edat del treballador i els anys cotitzats de forma efectiva a la Seguritat Social, les bases mínimes de cotització d'aquets treballadors (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durant l'any 2017, seran:

  1. Socis treballadors de cooperatives de treball asociat: a) Mercats menys de 8 hores dia: opció de base mínima d'autònoms (919,80 €/mes) o 505,89€/mes. b) Mercats mes de vuit hores dia i treballadors que no percebin ingressos directament dels compradors: opció entre la base mínima règim general (825,60 €/mes) o base mínima d'autònoms (919,80 €/mes) o 505,89€/mes per activitat CNAE 4799.
  2. Traballadors individuals: Opció entre la base mínima del règim general (825,60 €/mes) o base mínima d'autònoms (919,80 €/mes) excepte: a) Si CNAE es 4799: entre la base mínima d'autònoms (919,80 €/mes) o 505,89€/mes. b) Mercats menys de 8 hores dia: entre base mínima d'autònoms (919,80 €/mes) ó 505,89€/mes.

Els treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2016 i de manera simultània hagin tengut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte aliena igual o superior a deu, la base mínima de cotització serà 1.152,90 euros/mes (grup de cotització 1 del Règim General)

  • Els treballadors autònoms sense cobertura d'AT i EP realitzarán una cotització adicional del 0,10% sobre la cotització triada, per la financiació de les prestacions per risc durante l'embarás i risc durant la lactància natural.
  • El tipus de cotització per la protecció per cessament d'activitat serà el 2,20% a càrrec del treballador.
  • El tipus per Contingències Comunes (IT) per treballadors amb 65 anys i 0 a 3 mesos d'edat i 36 anys o mes de cotització o 65 anys i 4 mesos d'edat i 35 anys i 6 mesos o mes cotitzats: 3,30% o 2,80%.

NOTES

  • Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, per la que es desenvolupan les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció por cesament d'activita, Fons de Garantia Salarial i formació professional per l'exercici 2017

 

arriba

Siguenos en