ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoLEGISLACIÓN

01/10/2018 | BOE

Ordre TMS/1006/2018, de 26 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre TAS/1622/2007, de 5 de juny, per la qual es regula la concessió de subvencions al programa de promoció de l'ocupació autònoma.
 

05/08/2016 | BOIB

Resolució del conseller de Treball, Comerç e Industria de 1 d'agost de 2017 per la que s'aprova la convocatòria per a concedir ajudes destinades a promocionar l'ocupació autònoma

02/08/2016 | BOE

Ordre ESS/739/2017, de 26 de juliol, per la que s'estableixen las bases reguladores de la concesió de subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de la economia social i de la responsabilitat social de les empresas i per a sufragar les despesses de funcionamient de les asociacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, de empreses de inserció i de altres ens representatius de l'economia social d'àmbito estatal.
 
 

02/02/2016 | BOE

Llei 2/2015, de 29 de desembre, de mesures urgents per afavorir la inserció laboral, l'estabilitat en l'ocupació, la tornada del talent i el foment del treball autònom.

 

30/10/2015 | BOE

Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

 

10/09/2015 | BOE

Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social.

 

29/07/2015 | BOE

Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

 

19/02/2015 | BOE

Ordre HAP / 467/2015, de 13 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2014, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'estableixen els procediments d'obtenció o posada a disposició, modificació i confirmació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans telemàtics o telefònics.

 

19/02/2015 | BOE

Correcció d'errors del Decret-llei 2/2015, de 3 de març, de mesures urgents per afavorir la inserció laboral, l'estabilitat en l'ocupació, la col·locació laboral, el retorn del talent i el foment del treball autònom.

 

18/02/2015 | BOE

Resolució del 12 de març de 2015 , del Congrés dels Diputats , per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 1/2015 , de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat i reducció de la càrrega financera i altres mesures de l'ordre social .

 

13/02/2015 | BOE

Real Ordre ESS/419/2015, de 26 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ESS/1338/2013, d'11 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per sufragar les despeses de funcionament de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció i d'altres ens representatius de l'economia social d'àmbit estatal i es convoca la seva concessió per a l'any 2013.

 

13/02/2015 | BOE

Reial decret 127/2015, de 27 de febrer, pel qual s'integren els centres de finestreta única empresarial i la finestreta única de la Directiva de Serveis en els Punts d'Atenció a l'Emprenedor.

 

31/01/2015 | BOE

Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

 

29/12/2014 | BOE

Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.

 

21/10/2014 | BOIB

Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 16 d'octubre de 2014 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajudes destinades a promocionar l'ocupació autònoma

18/07/2014 | BOE

Reial decret 579/2014, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en matèria de cèdules i bons d'internacionalització

11/07/2014 | BOE

Resolució de 25 de juny de 2014, de la Direcció General del Treball Autònom, de l'Economía Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses, per la que s'aprova la convocatòria per la concesió de subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per sufragar els gastos de funcionament de les asociacions de traballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborales, d'empreses d'inserció i d'altres ents representatius de l'economia social d'àmbito estatal per a l'any 2014.

12/12/2013 | BOIB

Resolució de concessió d'ajudes a l'empara de la Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 4 de novembre de 2013 (BOIB nº. 153, de 7 de novembre) per la qual es convoquen ajudes destinades a promocionar l'ocupació autònoma.

07/11/2013 | BOIB

Resolució del conseller d'economía i competitivitat de 4 de novembre de 2013 por la qual s'aprova la convocatoria per a concedir ajusts destinats a promocionar l'ocupació autònoma.

29/10/2013 | BOE

ORDRE de 28 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les normes relatives al procediment per acollir-se al sistema extraordinari de pagament a proveïdors habilitat per l'Estat.

28/09/2013 | BOE

Reial decret-llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social

03/08/2013 | BOE

Reial decret-llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social.

27/07/2013 | BOE

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació

03/07/2013 | BOE

Resolució de 24 de juny de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual s'atorguen ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat, regulades per l'Ordre FOM/3218/2009, de 17 de novembre.

15/05/2013 | BOE

Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

09/05/2013 | BOE

Reial Decret 270/2013, de 19 d' abril, sobre el certificat del segur o la garantia financera de la responsabilitat civil en el transport de pasatgers per la mar en cas d'accident.

18/04/2013 | BOE

Resolució de 10 d'abril de 2013, de la Direcció general de trànsit, per la qual es modifiquen els Annexos II i IV de la Resolució de 16 de gener de 2013, per la qual s'estableixen mesures especials de regulación del tràfic durant l'any 2013.

23/02/2013 | BOE

Reial Decret 128/2013, de 22 de febrer, sobre ordenació del temps de treball per als traballadors autònoms que realitzan activitats mòbils de transport per carretera.

Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i de estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

12/01/2013 | BOE

Decret 102/2012, de 21 de decembre, per el que es fitxa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2013 a efectes de plaços administratius.

05/01/2013 | BOE

Ordre FOM/2861/2012, de 13 de decembre, per la que es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera.

28/12/2012| BOE

Llei 17/2012, de 27 de decembre, de Presupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.

31/12/2012| BOE

Reial Decret-llei 29/2012, de 28 de decembre, de millora de gestió i protecció social en el Sistema Especial per Empleats de la Llar i altres mesures de carácter econòmic i social.

 

arriba

Siguenos en