ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoRESUMEN DEL R.D. 625/2014

Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.

Fins ara, el procediment per a la gestió i el control de la prestació econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal (d'ara endavant *IT) venia regulat pel Reial decret 575/1997, de 18 d'abril i la seva normativa de desenvolupament, havent-se-li afegit modificacions com a conseqüència de la publicació de diverses normes de diferent rang.

A partir de l'entrada en vigor (1 de setembre de 2014) del RD 625/2014, de 18 de juliol, publicat en el BOE el 21/07/2014, queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a aquest Reial decret i de forma expressa el Reial decret 575/1997, de 18 d'abril.

El RD 625/2014 segueix la recomanació 10 de l'Informe d'Avaluació i Reforma del Pacte de Toledo en el qual es considera, que han de potenciar-se els procediments de col·laboració i mesures de control per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (d'ara endavant *INSS) i les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social pel que fa als diferents processos de IT dels treballadors del sistema de la Seguretat Social. En aquest mateix sentit, el nou reial decret introdueix o millora els mecanismes establerts a fi d'alleugerir els tràmits i càrregues burocràtiques existents en l'actualitat.

Com a aspectes rellevants del RD 625/2014 DESTAQUEM:

 • S'aplicarà als processos de IT, en qualsevol de les contingències determinants (comuna o professional) durant els primers 365 dies de la mateixa, en què es trobin els qui estiguin inclosos en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, en desenvolupar un treball o activitat per compte d'altri o pròpia. Queden exclosos del que es disposa en aquest Reial decret els règims especials de Forces Armades, Funcionaris Civils de l'Administració de l'Estat i del personal al servei de l'Administració de Justícia.
 • El Servei Públic de Salut (d'ara endavant SPS) o la mútua, remetrà el part de baixa per via telemàtica al INSS incloent els següents dades:
  • Els personals del treballador.
  • Data de la baixa
  • Contingència causant (comuna o professional).
  • Codi de diagnòstic.
  • Codi nacional d'ocupació del treballador.
  • Duració estimada del procés.
  • Assenyalar si el succés és recaiguda i la data de la baixa del procés que ho origina.
  • Data en què es realitzarà el següent reconeixement mèdic.
 • Els parts de baixa i de confirmació de la baixa reflectiran la durada que estimi el metge que els emet. S'estableixen els 4 grups de processos següents:
  • Fins 5 dies de baixa, es podrà expedir el part de baixa i d'alta en la mateixa visita.
  • Entre 5 i 30 dies de baixa, el facultatiu emetrà el part de baixa consignant en el mateix la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas, excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa inicial, i data en la qual s'expedirà l'alta o el corresponent part de confirmació. Després del primer part de confirmació els següents no podran emetre's amb una diferència de més de 14 dies naturals entre si.
  • Entre 31 i 60 dies de baixa, emetrà el part de baixa consignant en el mateix la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas, excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa inicial, i data en la qual s'expedirà l'alta o el corresponent part de confirmació. Després del primer part de confirmació els següents no podran emetre's amb una diferència de més de 28 dies naturals entre si.
  • En procés de llarga duració, més de 61 dies, el facultatiu emetrà el part de baixa en el qual fixarà la data de la revisió mèdica prevista, la qual en cap cas excedirà en més de catorze dies naturals a la data de baixa inicial, expedint-se llavors el part d'alta o, si escau, el corresponent part de confirmació de la baixa. Després d'aquest primer part de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, NO podran emetre's amb una diferència de MAS de 35 dies naturals entre si.
 • L' INSS transmetrà, en tot cas, a la mútua els parts de baixa i de confirmació per contingència comuna el primer dia hàbil següent al de la seva recepció.
 • Els parts mèdics de IT es confeccionaran conformement a un model que permeti la seva gestió informatitzada, en el qual figurarà un codi identificatiu del centre de salut emissor.
 • Els facultatius del SPS, ISM i Les Mútues que hagin emès el part de baixa, podran instar, motivadamente, davant el INSS la revisió de la consideració inicial de la contingència de la baixa substanciant-se, si escau, la reclamació del treballador aplicant el procediment regulat en l'art. 6 del RD 1430/2009.
 • La Inspecció mèdica del SPS o el metge d'AP, trimestralment, haurà d'expedir un informe de control de la incapacitat en el qual haurà de pronunciar-se expressament sobre tots els extrems que justifiquin, des del punt de vista mèdic, la necessitat de mantenir el procés de IT del treballador. A aquests informes i a les proves mèdiques complementàries tindran accés els inspectors del INSS, ISM i Mútues.
 • La Inspecció mèdica del SPS o el metge d'AP, trimestralment, haurà d'expedir un informe de control de la incapacitat en el qual haurà de pronunciar-se expressament sobre tots els extrems que justifiquin, des del punt de vista mèdic, la necessitat de mantenir el procés de *IT del treballador. A aquests informes i a les proves mèdiques complementàries tindran accés els inspectors del INSS, ISM i Mútues.
 • Els facultatius del SPS o de la Mútua, quan expedeixin l'últim part de confirmació abans de l'esgotament dels 365 dies naturals, comunicaran a l'interessat que, una vegada esgotat aquest termini, el control del procés passa a la competència del INSS/ISM, i es deixaran d'emetre parts de confirmació.
 • La mútua, en els processos de IT per contingència comuna, a la vista dels parts mèdics de baixa o de confirmació de la baixa, dels informes complementaris o de les actuacions de control i seguiment que desenvolupi podrà formular propostes d'alta motivades a les unitats de la inspecció mèdica del *SPS. La mútua ho comunicarà simultàniament al treballador afectat perquè en prengueu coneixement.
 • La proposta d'alta estarà subjecta als següents terminis:
  • La inspecció mèdica del SPS donarà resposta a la sol·licitud de la mútua en el termini màxim de 5 dies. Durant els primers 6 mesos des de l'entrada en vigor (1/09/2014) del RD 625/2014, el termini de 5 dies serà d'11 dies.
  • La mútua, si la proposta d'alta no es resol en el termini de 5 dies (durant 6 primers mesos 11 dies), podrà sol·licitar l'alta al INSS. L' INSS resoldrà en el termini de quatre dies des de la recepció de la petició, durant els primers 6 mesos des de l'entrada en vigor (1/09/2014) del RD 625/2014, el termini de 4 dies serà de 8 dies.
 • El treballador en el termini màxim de tres dies lliurarà a l'empresa la còpia de la baixa o de confirmació. Així mateix, el treballador vindrà obligat a lliurar a l'empresa en el termini de les 24 hores següents a la seva expedició, el part mèdic d'alta.
 • Quan el part mèdic d'alta sigui expedit pel Mèdic Inspector del INSS/ISM aquests traslladaran de manera immediata, en tot cas, el primer dia hàbil següent a l'expedició una còpia del part al SPS i a la Mútua. Durant els 180 dies naturals següents a la data en què es va expedir l'alta, seran l' INSS/ISM els únics competents, a través dels seus propis metges, per emetre una nova baixa mèdica per la mateixa o similar patologia.
 • El control i seguiment de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada es podrà dur a terme pels metges del INSS, ISM i Mútues a partir del moment en què s'expedeixi el part mèdic de baixa, sense perjudici de les competències que correspon al *SPS en matèria sanitària, podent accedir aquests facultatius als informes mèdics, proves i diagnòstics relatius a aquestes situacions.
 • L'INSS o l'ISM i les Mútues, si escau, podran citar als treballadors en situació de IT a reconeixements mèdics. Aquestes cites han de comunicar-se al treballador amb una antelació mínima de quatre dies hàbils. En aquesta citació se li informarà que en cas de no acudir al reconeixement es procedirà a suspendre cautelarment la prestació econòmica, i que si la falta de *personación no queda justificada en el termini de deu dies hàbils següents a la data fixada per al reconeixement, es procedirà a l'extinció del dret al subsidi.
 • Les empreses de forma immediata o en el termini màxim de 3 dies hàbils, explicats a partir de la recepció del part presentat pel treballador, estan obligades a remetre l'INSS a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (XARXA), els parts mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta que els presentin els treballadors, havent d'emplenar les dades que corresponguin a l'empresa. L'incompliment del termini abans referit podrà donar lloc a una sanció entre 60 i 625 euros.
 • En el termini màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor (01/09/2014) d'aquesta norma s'establiran les mesures necessàries a fi de que les mútues puguin comunicar-se per via informàtica amb l' INSS.
 • Mentre no s'aprovin els nous models de parts mèdics d'IT, mantindran la seva validesa els actualment vigents que seran tramitats conforme a la normativa anterior.

Finalment, assenyalar que el RD 625/2014 modifica anteriors normes com:

 • El Reial Decret 295/2009, de 6 de març, en el sentit que, en el cas d'aquells treballadors que siguin responsables de les seves cotitzacions, a l'efecte de reconèixer el dret al subsidi de la prestació econòmica per maternitat, les cotitzacions corresponents al mes del fet causant i els dos mesos previs a aquell, l'ingrés dels quals encara no consti en els sistemes d'informació de la Seguretat Social, es presumiran ingressades, l'Entitat Gestora efectuarà posteriorment les comprovacions necessàries per verificar l'ingrés puntual i efectiu d'aquestes cotitzacions. De no ser així, es procedirà a la suspensió immediata de la prestació i el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, això sempre que s'acrediti el període mínim de cotització exigible sense computar el període de fins a tres mesos referit en el mateix. Igualment, només es requerirà que el facultatiu del *SPS emeti l'informe de maternitat en el qual s'indiqui la data probable del part quan la treballadora iniciï el descans amb anterioritat a aquell i data de defunció del fill després de la permanència en el si matern durant, almenys, cent vuitanta dies. En els altres supòsits no es requerirà l'informe de maternitat.
 • El Reial Decret 1430/2009, d'11 de setembre, en els següents extrems:

  • El termini per instar davant l'INSS la revisió de l'alta metgessa emesa per la Mútua pansa a ser de 10 dies hàbils següents al de la seva notificació en lloc dels 4 dies naturals que estaven establerts en l'actualitat.

  • La Mútua haurà d'aportar a l'INSS en un termini de 4 dies improrrogables (en l'actualitat són dues) els antecedents relacionats amb el procés de IT.

  • S'afegeix un nou article 6 que regula el procediment administratiu de determinació de contingència dels processos d'incapacitat temporal.

  • La prolongació dels efectes de la IT després de l'esgotament del termini màxim de 545 dies s'acordarà per part de l'Entitat Gestora prèvia audiència de la mútua per un termini màxim de set dies hàbils i es dictarà si escau resolució expressa demorant la qualificació de la IP, que no podrà sobrepassar els set-cents trenta dies naturals següents a la data en què s'hagi iniciat la incapacitat temporal.
Descarregar versió PDF   Descarregar disposició (PDF)
 
     

 

 

 

 

 

arriba

Siguenos en